Samorząd Uczniowski (kl. IV-VIII)

Ustawa o systemie oświaty – mówi, że Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły (art. 55). Członkiem samorządu uczniowie stają się automatycznie w chwili przyjęcia ich do szkoły. Przestają nim być w momencie, gdy tą szkołę opuszczają.
Samorząd Uczniowski jest organizacją działająca na rzecz uczniów i zarządzaną przez uczniów. To uczniowie decydują, jakimi sprawami samorząd będzie się zajmował.
Samorząd reprezentuje interesy uczniów wobec nauczycieli, rodziców, administracji oświatowej. Poprzez swoje działanie wywiera wpływ na życie szkoły i może współdecydować o sprawach jej dotyczących.

Reprezentantami SU w roku szkolnym 2023/2024 zostali:
Izabela Sawirska – przewodnicząca
Oliwer Michalak – zastępca
Weronika Bernacka – sekretarz

Opiekunkami SU są p. Agnieszka Pliszka-Czapp i p. Małgorzata Wisowska-Różycka.

Cele Samorządu Uczniowskiego:
– reprezentowanie ogółu uczniów,
– działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw,
– uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły.
– rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę,
– kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów,
– dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.