Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Wincentego Pola w Nowym Stawie

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Wincentego Pola w Nowym Stawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Wincentego Pola w Nowym Stawie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2016-04-04
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-04-02

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej

Treści niedostępne:  

 • Zamieszczone treści w dokumentach udostępnionych na stronach www nie są w pełni cyfrowo.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-31
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Tomasz Bojarczuk
 • E-mail: dyrektor@zspnowystaw.pl
 • Telefon: 55 271-51-44

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Organ prowadzony szkołę Miasto Nowy
 • Adres: Nowy Staw 82-230, ul. Bema 1
 • E-mail: um@nowystaw.pl
 • Telefon: + 48 (0 55) 271 51 00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

W szkole istnieje możliwość korzystania z chodołazu w celu dostania się na pierwsze piętro