RADA RODZICÓW

RADA RODZICÓW ZSP NS 0-VIII Z ODDZIAŁAMI GIMNAZJALNYMI (rok szkolny 2018/2019)

PRZEWODNICZĄCY – Magdalena Sosińska (tel. 781 780 107)
ZASTĘPCA – Wioleta Loryś
SKARBNIK – Katarzyna Wysocka

PROTOKOLANT – Anna Szczepańska

CZŁONEK – Anna Lica Skarżyńska
CZŁONEK – Przemysław Suchcicki

e-mail: radarodzicow@zspnowystaw.pl

Profil na Facebook’u

TERMIN KOLEJNEGO ZEBRANIA: 24.09.2018 w poniedziałek o godz. 17.00, SP ul. Mickiewicza 51.

Zgodnie z Art. 16 Rozdziału IV (Kompetencje Oddziałowych Rad Rodziców) Regulaminu Rady Rodziców zostało powołane 5 os Prezydium, w którego skład wchodzą:

RR podejmuje decyzje zwykłą większością głosów 50%+1 głos.

Uchwałą Rady Rodziców składka na “komitet rodzicielski” pozostaje bez zmian tzn. 35 zł na pierwsze dziecko, 20 zł na drugie, 5 zł na trzecie i kolejne. Serdecznie zachęcamy do wpłat, wierząc, że niepodniesienie wysokości składki zwiększy frekwencję wpłat na Fundusz Rady Rodziców. Ta sama wysokość składki dotyczy uczniów III klas gimnazjalnych.
Wpłat można dokonywać w sekretariatach szkół, jak i bezpośrednio na nasze konto:
39 8304 0005 0000 1108 2000 0010
Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Nowym Stawie
ul. Gdańska 53
82-230 Nowy Staw
W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko ucznia oraz klasę do której uczęszcza.
Serdecznie z góry dziękujemy.