RADA RODZICÓW

RADA RODZICÓW ZSP NS (rok szkolny 2023/2024)

PRZEWODNICZĄCY – Agnieszka Krzemińska
ZASTĘPCA – Olga Biernat
SKARBNIK – Monika Kubera

PROTOKOLANT – Anna Szczepańska

CZŁONEK – Joanna Taras
e-mail: radarodzicow@zspnowystaw.pl

Profil na Facebook’u

TERMIN KOLEJNEGO ZEBRANIA: 

Zgodnie z Art. 16 Rozdziału IV (Kompetencje Oddziałowych Rad Rodziców) Regulaminu Rady Rodziców zostało powołane 5 os Prezydium, w którego skład wchodzą:

RR podejmuje decyzje zwykłą większością głosów 50%+1 głos.

Uchwałą Rady Rodziców z dnia 12.09.2022 r. składki na Fundusz Rady Rodziców w tym roku szkolnym wynoszą odpowiednio 50 zł na pierwsze, 30 zł na drugie, 20 zł na trzecie i kolejne dziecko. Serdecznie zachęcamy do wpłat, wierząc, że niepodniesienie wysokości składki zwiększy frekwencję wpłat na Fundusz Rady Rodziców.
Wpłat można dokonywać do skarbników oddziałowych, jak i bezpośrednio na nasze konto:
39 8304 0005 0000 1108 2000 0010
Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Nowym Stawie
ul. Gdańska 53
82-230 Nowy Staw
W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko ucznia oraz klasę do której uczęszcza.
Serdecznie z góry dziękujemy.